*

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE
KURSY JEZYKA ANGIELSKIEGO - BRITISH CENTRE SC W CZASIE EPIDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych gis oraz aktualnych przepisów prawa

Organizacja zajęć w British Centre

 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są po wejściu do Centrum do:
  - codziennego pomiaru temperatury;
  - wypełnienia kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia w szczególności o braku występowaniu objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną.
 2. Na zajęcia może uczęszczać Słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Wprowadza się obowiązek stosowania przez pracowników oraz Słuchaczy (z wyjątkiem grup dziecięcych klas I-III) osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (część biurowa, poczekalnia, korytarze), a także zachowania dystansu społecznego.
 4. Słuchacze grup dziecięcych klas I-III mogą stosować osłonę ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (część biurowa, poczekalnia, korytarze).
 5. Słuchacze niepełnoletni mogą być przyprowadzani do Centrum i odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z Centrum opiekunowie z dziećmi oraz Słuchacze przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6. Przy wejściu do Centrum zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Obowiązek dezynfekowania rąk nie dotyczy Słuchaczy grup dziecięcych klas I-III, których obowiązuje umycie rąk ciepłą wodą z mydłem. Wszystkim wchodzącym do Centrum umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do Centrum zachowując zasady:
  a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).
 8. Ogranicza się przebywanie w Centrum osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 9. W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami Słuchacza rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 10. Szkoła posiada termometry bezdotykowe. Rekomenduje się dezynfekowanie go po użyciu indywidualnym lub w danej grupie.
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do Centrum należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp.
 13. Słuchacz posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku. Słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przed i po zajęciach każdej grupy w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. W części biurowej Centrum może przebywać jeden interesant.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Pracownicy dopilnowują, aby wszystkie osoby wchodzące do Centrum dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to Słuchacze, szczególnie po przyjściu do Centrum.
 4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby Słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Podejrzenie w przypadku podejrzenia zakażenia u Słuchacza

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u Słuchacza objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania Słuchacza z Centrum (rekomendowany własny środek transportu).
 2. O wystąpieniu u Słuchacza objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. Słuchacz w izolacji przebywa pod opieką pracownika Centrum, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
 4. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia Słuchacza, pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał Słuchacz należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywał Słuchacz podejrzany o zakażenie.
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Centrum

 1. Do pracy w Centrum mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Wyznaczono i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 3. Pracownicy Centrum zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Centrum należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
 7. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach Centrum, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ o dnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Kursy Języka Angielskiego British Centre SC tel 34 361-59-14, email: office@britishcentre.pl.
 2. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID -19 na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), zgodnie. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.
 4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 2.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID-19.